Info om
Utvalt i Skåne är en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord form - här och nu! Den genomfördes första gången 2015-2016 och en andra utställningsomgång öppnar sommaren 2018. Ansökningsperioden för 2018, stängde 1 februari.
 
Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn har möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en egen anknytning till Skåne. En erfaren jury väljer ut de bidrag som ska representeras i utställningen. Tre bidrag erhåller också Utvalts stipendier på sammanlagt 90 000kr. 
 
Utvalt vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Utvalt uppmuntrar samarbeten där utövare med olika kulturella och konstnärliga ingångar till hantverk och tradition kan skapa mervärden. 
 
 
Utvalt i Skåne arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Det är ett kvalitetsevenemang som återkommer vart tredje år (2015, 2018, 2021) och genomförs med stöd från Region Skåne. Projektet syftar till stimulera utvecklingen inom området i Skåne, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag.
 
Konsthantverkscentrum/KHVC
Konsthantverkscentrum (KHVC) är Sveriges största medlemsorganisation för professionell yrkesutövning inom konsthantverk, slöjd och form. Vi representerar drygt 800 medlemmar över hela landet.
 
KHVC producerar utställningar och deltar i mässor, arrangerar symposier, fortbildningar och seminarier, ger råd och idéer samt förmedlar kontakter – allt i syfte att sprida information och kunskap om svenskt konsthantverk. Genom olika former av samverkan med närliggande branscher och organisationer skapar vi nya kontaktytor mot området.
 
KHVC har ett nationellt uppdrag från Kulturrådet. Regionalt arbetar KHVC med verksamhetsstöd från Region Skåne för att utveckla området som näring och nutida konstform. KHVC representerar Sverige i World Crafts Council (WCC) och Network of Nordic Crafts Associations (NNCA).
Skånes Hemslöjdsförbund
Skånes Hemslöjdsförbund är huvudman för regionens hemslöjdskonsulenter och är den övergripande organisationen för länets sju hemslöjdsföreningar. Förbundet är anslutet till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.
 
Rötterna till hemslöjd finns i självhushållningssamhället där den också hämtar sin inspiration. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Inom hemslöjd används traditionellt naturen som materialkälla, men även återbruk är vanligt. Hemslöjd är en förening av nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust.
 
Vi har ett regionalt uppdrag att utveckla hemslöjden i Skåne, ur såväl ett kultur- som näringsperspektiv och verksamheten finansieras av Region Skåne.
 
Form/Design Center
Form/Design Center är en öppen mötesplats där samtalet om formens, arkitekturens och designens betydelse för människa och samhälle förs. En publik arena där aktuella frågor, uttryck och möten mellan kultur, forskning, näringsliv och den offentliga sektorn görs möjliga, med reflektion och nyfikenhet för såväl internationella infallsvinklar som lokal närvaro.
 
Relevans, kunskap och upplevelse är verksamhetens grundläggande hörnstenar. Magasinhuset på Hedmanska gården fungerar som en arkitektur- och designscen för fördjupande och reflekterande utställningar, blandat med mindre och kortare nedslag i vad som händer just nu inom fältet vi verkar inom. Huset fungerar även som ett socialt rum för workshops, föreläsningar eller offentliga samtal samt visar i butiken det bästa av skandinavisk design tillsammans med lokalt producerat småskaligt hantverk.
 
Form/Design Center – Svensk Form Syd är en ideell organisation. Verksamheten bedrivs utifrån ett regionalt uppdrag med stöd av Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.